വാർത്ത

ആളുകളെ കുറിച്ച്

പീപ്പിൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് 1986-ൽ സ്ഥാപിതമായി, സെജിയാങ്ങിലെ യുക്വിംഗിലാണ് ആസ്ഥാനം.ചൈനയിലെ മികച്ച 500 സംരംഭങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പീപ്പിൾസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസസ് ഗ്രൂപ്പ്, ലോകത്തിലെ മികച്ച 500 മെഷിനറി കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ്.2022-ൽ പീപ്പിൾസ് ബ്രാൻഡിന്റെ മൂല്യം 9.588 ബില്യൺ ഡോളറായിരിക്കും, ഇത് ചൈനയിലെ വ്യാവസായിക ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഏറ്റവും മൂല്യവത്തായ ബ്രാൻഡായി മാറും.